JudiciaryMonitoring
JudiciaryMonitoring@mastodon.online

Governmental impunity. Polish governmental political party Law and Justice (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) commands the constitutional tribunal in Poland to void the provisions of criminal code on criminal liability of officials. civilfreedom.org/en/government.
Rządowa bezkarność. Polska rządowa partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość (PiS) nakazuje Trybunałowi Konstytucyjnemu w Polsce unieważnienie przepisów kodeksu karnego o odpowiedzialności karnej urzędników. wolnespoleczenstwo.org/pl/rzad.

October 16, 2020
JudiciaryMonitoring
JudiciaryMonitoring@mastodon.online

Australia urgently needs an independent body to hold powerful judges to account. theconversation.com/australia-
Australia pilnie potrzebuje niezależnego organu do rozliczania wpływowych sędziów.

August 10, 2020
JudiciaryMonitoring
JudiciaryMonitoring@mastodon.online

(...) for civil cooperation and support for the law-abiding Polish judges in order to stop the Andrzej Duda's usurpation of the position of the President of Poland for the next term in office (...) civilfreedom.org/en/invalidity
(...) do społecznego współdziałania i wspierania przestrzegających prawa polskich sędziów w celu powstrzymania uzurpacji przez Andrzeja Dudę stanowiska Prezydenta RP na kolejną kadencję (...)

August 04, 2020
JudiciaryMonitoring
JudiciaryMonitoring@mastodon.online

The Dutch court’s decision is a formal confirmation that the judiciary building process in Poland had failed. civilfreedom.org/en/the-failur
Decyzja sądu holenderskiego jest formalnym potwierdzeniem niepowodzenia procesu budowy sądownictwa w Polsce.

August 01, 2020
JudiciaryMonitoring
JudiciaryMonitoring@mastodon.online

Polish civil society organization FWS petitioned on 2020-07-22 the government of the Republic of Poland, an EU member state, to open IPFS gateways for legal purposes in connection with political obstruction of justice in Poland. cloudflare-ipfs.com/ipfs/QmNca

July 22, 2020