CFA

The aim of the Civil Freedom Alliance (CFA) is to gather and to provide essential knowledge for protection of civil rights and freedoms. The CFA was created on the initiative of the civil society organisations: Stowarzyszenie Wolne Spoleczenstwo (SWS) of Poland, and the Polish-American Identity Heritage Supporting Board (IHSB), currently the representative of the CFA.

CFA
civilfreedom@pol.social

@Watchdog_Polska Wznowienie postępowania przed NSA służyłoby rozstrzygnięciu merytorycznemu uwzględniającemu nową sytuację prawną. Natomiast żądanie w postępowaniu cywilnym odszkodowania na podstawie art. 77 ust. 1 Konstytucji w związku z orzeczeniem trybunału mogłoby służyć precedensowemu obciążeniu państwa naprawą szkody wyrządzonej przez jego funkcjonariuszy w NSA. Zakończenie postępowania przed trybunałem nie przeszkadza inicjatywie zmiany zasad działania trybunału. Rzym upadł, trybunałowi i Radzie Europy też może to się zdarzyć wraz z utratą demokratycznej i moralnej legitymacji.

March 21, 2024
CFA
civilfreedom@pol.social

@Watchdog_Polska Czy są siły, czas i zasoby, by dochodzić zwrotu kosztów i wydatków od państwa na podstawie art. 77 ust. 1 Konstytucji oraz żądać, by Europejski Trybunał Praw Człowieka obowiązkowo przyznawał ich zwrot od państwa w takiej sytuacji? Brak zwrotu stawia pod znakiem zapytania uczciwość idei (koncepcji) tego trybunału.

March 21, 2024
CFA
civilfreedom@pol.social

@sws - Sąd Rejon. Gdańsk - Poł. w Gd., sygn. akt: IV Nsm 2290/22.

December 05, 2022
CFA
civilfreedom@pol.social

Organizacje społeczne potępiają aresztowanie w Polsce bezdomnej matki dokonane z zarzutu braku ciepłego miejsca dla dziecka. wolnespoleczenstwo.org/pl/zabe

November 26, 2022